First reported as KseniaView Scammer's Photos >>>


Name:Ksenia
Also reported as:unknown
Variants of name(s): Ksenechka, Ksenija, Kseniya, Ksenya, Ksunichka, Ksusha, Ksy, Ksysha, Susha, Xenia
Approximate age: 33
Known location(s): Nizhniy Novgorod (Russia)
Address(es): unknown
Phone number(s): unknown
E-mail address(es): newkseniya@yahoo.fr
Found on website(s):
Available media: unknown
Available fake docs: unknown

Added report(s)Report N1 (added on July, 15, 2009)

Echanges enflammEs dans un but financier: visa et vol.

Pierre (Switzerland)