STOP SCAMMERS. com
Name: Cynthia Freedman
Age: 30
Name: Sophia Moore
Age: 35
Name: Pamela Wills
Age: 35
Name: Esther Jobe
Age: 26
Name: Rita
Age: 28
Name: Anastasia
Age: 26
Name: Elena Reveko
Age: 30
Name: Ksenia Kovbasyuk
Age: 25
Name: Olga
Age: 30
Name: Vicky Johnson
Age: 36
Name: Judy Ushas
Age: 32
Name: Angela Bornson
Age: 19
Name: Beatrice
Age: 31
Name: Mary Lovelin
Age: 28
Name: Anastasia Mokina
Age: 28

LIST OF ROMANCE SCAMMERS