STOP SCAMMERS. com
Name: Mandy Nelson
Age: 31
Name: Cynthia Williams
Age: 34
Name: Vera Vasianina
Age: 29
Name: Kathy Crawford Perry
Age: 42
Name: Svetlana
Age: 27
Name: Alicia David
Age: 25
Name: Anastasia Bogacheva
Age: 27
Name: Linda Robbert
Age: 30
Name: Anna Kowalenko
Age: 32
Name: Yana
Age: 29
Name: Marina
Age: 28
Name: Lisa Sammy
Age: 25
Name: Laura Meerick
Age: 36
Name: Lyudmila Azizofa
Age: 28
Name: Flora Nelson
Age: 33

LIST OF DATING SCAMMERS